Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.juli 2022 i Norge, og Maskineriet er omfattet av denne. Loven skal fremme virksomheters respekt for FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger bedrifter med informasjonsplikt og gjøre årlige aktsomhetsvurderinger på sine leverandører. Vi plikter til å utføre aktsomhetsvurderinger som gjennomføres etter OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv

Om Maskineriet

Maskineriet AS er et heleid norsk selskap med kontorer i Oslo, Skien, Moss og Arendal.
Siden oppstarten i 2010 har Maskineriet skapt gode kunderelasjoner for noen av landets største aktører innen tv distribusjon, mobiltelefoni og strøm i Norge. Vi tilbyr utgående salg og kundeservice med telefon som verktøy.
Maskineriet er godkjent lærebedrift, og tilbyr utdanning til både lærlinger og egne ansatte.
Vi er Miljøfyrtårnsertifisert med eget bærekraftombud, og har definert 6 av FNs bærekrafts mål


• 4. God utdanning – vi skal gi formell kompetanse og fagbrev til alle
• 5. Likestilling mellom kjønn – flere kvinnelige ledere. Andelen kvinner/menn på 44/56%
• 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst – lønn over minstesatser og følge gjeldende regelverk
• 9. Innovasjon og infrastruktur – mål om å hjelpe grundere som har innovative løsninger. Vi støtter pantefondet Infinitum
• 11. Bærekraftige byer og samfunn – 4 avdelinger bidrar til flere arbeidsplasser. Sponse og støtte lokale foreninger og handle lokalt
• 12. Ansvarlig forbruk og produksjon – vi er miljøfyrtårn sertifiserte og har fokus på kildesortering, indre og ytre miljø
Virksomhetens interne retningslinjer dekker krav til anstendige arbeidsforhold, beskyttelse og overholdelse av menneskerettighetene, HMS-rutiner, anti-korrupsjon, bærekraft, varslingsrutiner, informasjonssikkerhet og personvern. Alle våre arbeidstakere forplikter seg til å følge virksomhetens interne retningslinjer, gjennom arbeidsavtalen.
Maskineriet er medlem av Virke og vi er sertifisert og godkjent gjennom «Godkjent Callcenter ordningen».
Styreleder er også leder av Virkerådet, som er Virkes øverste rådgivende organ

Våre aktsomhetsvurderinger

Maskineriet har vurdert alle innkjøp på mer enn 1.000.000 NOK, i 2022. Maskineriet handler i hovedsak med norske leverandører, og vi anser brudd på menneskerettigheter og uansvarlige arbeidsforhold som liten.
Vurderingene er gjort etter tilbakemelding fra leverandør gjennom spørreskjema, og vår kjennskap til denne

Oppfølging

Vi vil hvert ½ år gjøre kartlegginger hos våre leverandører gjennom spørreskjema eller ved fysiske besøk, og dokumentere funn, tiltak og resultater.

 

Innsynsbegjæringer til Maskineriet AS angående vårt arbeid med åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller mulige funn, kan rettes til aktsomhet@maskineriet.no

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i 2022 – signert